Internal Links และ External Links ในการทำ SEO

Internal Links และ External Links ในการทำ SEO

ถึงแม้ว่า Internal Link และ External Link จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่เมื่อถูกจัดวางในตำแหน่งที่มีความแตกต่างกันบนหน้าเว็บไซต์จะเป็นการส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน้าเว็บไซค์ในการทำ SEO ที่แตกต่างกันทันที ดังนั้นจึงควรมีการทำความเข้าใจก่อนเริ่มใช้ โดยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของตำแหน่ง ลิงก์ภายใน Internal Links และ ลิงก์ภายนอก External Links ทั้งสองสิ่งร่วมกันอย่างละเอียด และรวมไปถึงเรียนรู้เกี่ยวกับที่จะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่ไปกับการทำ SEO ความหมายและความสำคัญของ Internal Links Internal Link คือ ลิงก์ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเรา และเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากกับการทำ SEO โดยถ้าหากมีการวิเคราะห์ตำแหน่งของลิงค์ภายในบนหน้าเว็บ หรือรู้จักที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมที่สุด จะทำให้การใช้ Internal Link นั้นจะยิ่งส่งผลดีต่อการ SEO ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญของการใช้ Internal Links ในหน้าเว็บไซต์ คือ ลิงก์นี้สามารถสร้างขึ้นมาบนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้สามารถย้ายไปอ่านเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ได้ในทันทีเพียงเลือกคลิกเข้าไป โดยที่เนื้อหาในส่วนนั้นจะมียังความต่อเนื่องกันกับเนื้อหาที่เลือกคลิก ดังนั้นจึงจะทำให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์นั้นสะดวกในการใช้เว็บไซต์และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และอาจทำให้ผู้เข้าชมเลือกที่จะใช้เว็บไซต์นานมากขึ้น เพราะเหตุผลหลักนี้ที่จะส่งผลดีมากกับหน้าเว็บไซต์ที่มีการทำธุรกิจ SEO และทำให้แพลตฟอร์ม Google ได้มองเห็นถึงคุณภาพของเว็บไซต์นั้น […]